Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste (MO SRZ v KNM), oznamuje členom MO SRZ v KNM o možnosti zakúpenia dokladov na rybolov hybridným predajom obdobným ako tomu bolo počas Covidového obdobia.

Predaj bude zahájený od 06.02.2024 do 22.03.2024 nasledujúcim spôsobom:

  • Člen MO SRZ v KNM odovzdá do predajne CHOVEX – Vladimír Jastraban v KNM pri BILLE v obálke kompletne vyplnenú Žiadosť o rozsahu požadovaných dokladov= cenín (členská známka + požadované povolenia + brigády) a priloží členský preukaz,
  • Po spracovaní žiadosti výborom MO SRZ v KNM, dostane člen na mailovú adresu ktorú uviedol v žiadosti platobné údaje v rozsahu: číslo účtu MO SRZ v KNM – suma na úhradu – variabilný symbol pre úhradu na identifikáciu platcu,
  • Po úhrade poplatku budú vystavené doklady pre rok 2024 členom ktorý vykonali úhradu v 15 dňových intervaloch,
  • Po vystavení povolenia bude zaslaný členovi MO SRZ v KNM opäť mail, v ktorom bude informovaný o možnosti prevzatia ním požadovaných dokladov pre rok 2024 v predajni CHOVEX – Vladimír Jastraban v KNM pri BILLE proti podpisu.

Pre hladký priebeh vydania dokladov na rybolov pre rok 2024 členmi MO SRZ v KNM formou hybridného predaja, je potrebné vypísať kompletnú žiadosť a odovzdať ju kompletne aj s členským preukazom v zalepenej obálke.

Zalepená obálka zamedzí strate. V jednej odovzdanej obálke môže byť aj viacero žiadosti od členov MO SRZ v KNM.

Podrobnejšie inštrukcie sú v prílohe formulára.

Pre podanie žiadosti tlačte len samotný formulár.

S pozdravom Petrov zdar

 Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste dňa 02.02.2024

Nahor