Vážení rybári, členovia MO SRZ v Kysuckom Novom Meste,
Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 18.marca 2023 (sobota) v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste so začiatkom o 9:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ.
Výbor MO SRZ zároveň v súlade s metodickými pokynmi SRZ-RADA odporúča nasledujúci program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej)
4. Správa o činnosti výboru MO SRZ
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2022 a návrh
rozpočtu na rok 2023
6. Správa kontrolnej komisie
7. Plán hlavných úloh na rok 2023
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Žiadame Vás o dochvíľnu účasť na VČS a zároveň pripomíname povinnosť členov, preukázať sa pri prezentácii platným, členským preukazom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
v Kysuckom Novom Meste. Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze z roku 2012 bod 7., sa pozvánky neposielajú poštou, ale budú zverejnené na internetovej stránke organizácie
a vo vývesnej skrinke.
PETROV ZDAR !
V Kysuckom Novom Meste 13.februára 2023 Výbor MO SRZ
Nahor