Vážení rybári, členovia MO SRZ v Kysuckom Novom Meste

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 19.marca 2022 (sobota) v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste so začiatkom o 9:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ.

Výbor MO SRZ zároveň v súlade s metodickými pokynmi SRZ-RADA odporúča nasledujúci program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)
 4. Správa o činnosti výboru MO SRZ
 5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Plán hlavných úloh na rok 2022
 8. Diskusia
 9. Voľby do orgánov MO SRZ a delegátov na snem SRZ
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Vážení členovia. Nakoľko tento rok je aj volebným v Slovenskom rybárskom zväze, tak i u nás sa uskutočnia voľby. Každý člen nad 18 rokov má právo voliť a byť volený. Ten kto má záujem pracovať vo výbore, alebo kontrolnej komisii sa môže prihlásiť.

Podľa volebného poriadku, je záujemca povinný doručiť prihlášku, ktorá je prílohou tohto dokumentu, ako aj kompletný poriadok, ktorý je taktiež prílohou, najneskôr do 8. marca 2022 poštou na adresu Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Litovelská 871, Kysucké Nové Mesto 024 01.

Záujemca môže prihlášku priniesť aj osobne do kancelárie MO SRZ v Dome kultúry, počas posledného zasadnutia výboru pred Výročnou členskou schôdzou 14.marca 2022 od 17:00hod do 18:00hod.

Žiadame Vás o dochvíľnu účasť na VČS a zároveň pripomíname povinnosť členov, preukázať sa pri prezentácii platným, členským preukazom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste

Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze z roku 2012 bod. 7, sa pozvánky neposielajú poštou, ale budú zverejnené na internetovej stránke organizácie a vo vývesnej skrinke.

PETROV ZDAR !

V Kysuckom Novom Meste 14.februára 2022                

Výbor MO SRZ

Nahor