Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24.augusta 2021 (utorok) v Športovej hale v Kysuckom Novom Meste so začiatkom o 18:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ.

 Výbor MO SRZ zároveň v súlade s metodickými pokynmi SRZ-RADA odporúča nasledujúci program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej)
  4. Správa o činnosti výboru MO SRZ
  5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
  6. Správa kontrolnej komisie
  7. Plán hlavných úloh na rok 2021
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

   Žiadame Vás o dochvíľnu účasť na VČS a zároveň pripomíname povinnosť členov, preukázať sa pri prezentácii platným, členským preukazom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste

Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze z roku 2012 bod.7, sa pozvánky neposielajú poštou, ale budú zverejnené na internetovej stránke organizácie a vo vývesnej skrinke.

PETROV ZDAR !

V Kysuckom Novom Meste 29.7.2021

Výbor MO SRZ

Nahor