Vážení rybári, členovia MO SRZ v Kysuckom Novom Meste

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17.júna 2020 (streda) v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste so začiatkom o 17:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ.

 

Výbor MO SRZ zároveň v súlade s metodickými pokynmi SRZ-RADA odporúča nasledujúci program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej)
  4. Správa o činnosti výboru MO SRZ
  5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
  6. Správa kontrolnej komisie
  7. Plán hlavných úloh na rok 2020
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

   Žiadame Vás o dochvíľnu účasť na VČS a zároveň pripomíname povinnosť členov, preukázať sa pri prezentácii platným, členským preukazom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste

Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze z roku 2012 bod.7, sa pozvánky neposielajú poštou, ale budú zverejnené na internetovej stránke organizácie a vo vývesnej skrinke.

PETROV ZDAR !

V Kysuckom Novom Meste 26.5.2020

Výbor MO SRZ

Nahor