Vážení rybári, členovia MO SRZ v Kysuckom Novom Meste.

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárského zväzu Kysucké Nové Mesto, Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2.októbra 2019 (streda) v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste so začiatkom o 18:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ.

Výbor MO SRZ zároveň v súlade s metodickými pokynmi SRZ - RADA odporúča nasledujúci program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)
4. Voľba delegátov na mimoriadny SNEM SRZ
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

Žiadame Vás o dochvíľnu účasť na VČS a zároveň pripomíname povinnosť členov, preukázať sa pri prezentácii platným členským preukazom Miestnej organizácie Slovenského rybárského zväzu v Kysuckom Novom Meste.

Na základe uznesenia z Výročnej schôdze z roku 2012 bod 7., sa pozvánky neposielajú poštou, ale budú zverejnené na internetovej stránke organizácie a vo vývesnej skrinke.

PETROV ZDAR !

Nahor