Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na energetickom kanáli Váhu a príslušných rybárskych revíroch.

 

Na základe plánovanej revízie a opráv na energetickom kanáli Váhu pod VN Hričov a nutnosti jeho vypustenia, bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na príslušných rybárskych revíroch. Jedná sa o nasledujúce revíry, ktoré sú aj súčasťou kaprového zväzového povolenia na rybolov: Váh č. 13 3-4620-1-1 od železničného mosta pri ústí Rajčianky po cestný most Žilina – Budatín, VN Hričov 3-5090-1-1, Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1, Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1, VN Mikšová 3-5400-1-1, Hričovský kanál č. 1 3-1040-1-1. Plánovaný začiatok vypúšťania kanála a príslušných vodných nádrží je plánované na 12.8.2019, ukončenie prác a naplnenie sústavy je plánované na 6.11.2019.

Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva kaprových revíroch MO SRZ Banská Štiavnica

Na základe výsledkov vyšetrení odobratých vzoriek rýb z Jazera Počúvadlo /MO SRZ Banská Štiavnica/ a potvrdenia nákazy koi herpes virus /KHV/ nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia sa nákazy, medzi ktorými je zákaz lovu rýb v ohnisku nákazy a ochrannej zóne. Zákaz lovu rýb sa vzťahuje na nasledujúce rybárske revíry: Jazerá pri Banskej Štiavnici 3-1380-1-1, Jazerá Rychnavské 3-1390-1-1, Jazero Belianske 3-1410-1-1, Jazero Evička 3-1420-1-1, Jazero Halčianske 3-1430-1-1, Jazero Klinger 3-1440-1-1, Jazero Počúvadlianske 3-1450-1-1, Jazero Winšachtské 3-1460-1-4, Komorovské rybníky 3-1630-1-1, Veľké Kolpašské jazero 3-4820-1-1, VN Banská Belá 3-4900-1-1. Obmedzenie výkonu rybárskeho práva bude trvať do odvolania – na základe informácií od ŠVPS.

Potvrdenie nadlimitných hodnôt ortuti vo svalovine boleňa dravého na VN Liptovská Mara

Výsledky monitoringu poľovnej zveri a rýb preukázali opätovné nadlimitné hodnoty ortuti vo svalovine boleňa dravého z VN Liptovská Mara. Medzi vydanými opatreniami RVPS v Liptovskom Mikuláši je zákaz konzumácie boleňa dravého z tohto rybárskeho revíru ako aj jeho lov výlučne spôsobom „chyť a pusť“.

Nahor