SRZ MO Kysucké Nové Mesto oznamuje svojim členom, že dňa 14. marca 2015 o 9:00 sa bude konať v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste výročná členská schôdza.

 Vážení rybári, členovia MO SRZ v Kysuckom Novom Meste

výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14.marca 2015 (sobota) v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste so začiatkom o 9:00 hod. a koná sa v zmysle stanov SRZ.

Výbor MO SRZ zároveň v súlade s metodickými pokynmi SRZ-RADY odporúča nasledujúci program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)
  4. Správa o činnosti výboru MO SRZ
  5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
  6. Správa kontrolnej komisie
  7. Plán hlavných úloh na rok 2015
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Výbor MO SRZ Vás žiada o dochvíľnu účasť na VČS a zároveň pripomína povinnosť členov, preukázať sa pri prezentácii platným, členským preukazom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste.

Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze z roku 2012 bod.7, sa pozvánky neposielajú poštou, ale budú zverejnené na internetovej stránke organizácie a vo vývesnej skrinke.

PETROV ZDAR !

V Kysuckom Novom Meste 16.februára 2015

Výbor MO SRZ

Nahor